Kontakt

Aby stale rozwijać portal, potrzebne są środki finansowe, wspomóż nas wpłacając dowolną sumę na konto:
Oficyna Konserwatystów i Liberałów
Ul. 3 Maja 100/1
05-420 Józefów
Numer konta: 58114020040000350235899194
Statystyka
64008 komentujących
167806 czytających
Konkurs

Brak aktywnych konkursów

Newsletter

Darmowy newsletter z aktualnymi wiadomościami z Korwin-Mikke.pl w Twojej skrzynce e-mail.

Najnowsze wpisy z bloga JKM w Twoim czytniku RSS

16-01-2015 00:41:00

Kol.Michał Marusik odrzucił propozycję!

Niestety: kol.MIchał Marusik odzucił propozycję, którą przedłożyłem w Unio-Parlamencie. 

Propozycja była b, szczodra. Nowa partia, która miała być założona z trzech powodow: 

1. Poszerzyć elektorat o ludzi którzy np. są za karą śmierci ale nie są za obniżką podatków (albo na odwrót). Czyli tak, jak  w'okół PC powołano PiS.

2.Mieć sprawną machinę wyborczą, nie hamowaną przez rok możliwymi zawiłościami z KNP

3. Uniknąć ewentualnych kłopotów z finansowaniem partii 

Zapewniało to KNP role wiodącą (KNP miała  mieć połowę głosów w Radzie Krajowej (czyli np. w RK byłoby 20 ludzi z KNP 11 z Nowej partii i 9 z innych stowarzyszeń) oraz 20 miejsc I, 20 II i 20 III na listach wyborczych. 

Koledzy twierdzili, że zwariowałem, dając KNP takie warunki. Przecież wplywy mojej partii zapewne są znacznie większe, niż KNP bez JKM. Poza tym wszystko to było tak skonstruowane, że przeciętny wyborca nawet by nie wiedział, że z KNP coś nie jest w porządku. Jedni startowaliby jako "KNP-JKM", drudzy jako "KNP Janusza Korwin-Mikke"...

Okazało się, że i te warunki zostaly odrzucone.

Trudno. Jestem przekonany, że kol.Marusik przecenił swoje możliwości...

Życzę KNP powodzenie. Będziemy tworzyli nową Partię. Oby obie miały po 7% głosów. Podobno konkurencja sprzyja rozwojowi ...

Tu załączam jądro propozycji; istotny jest fragment zaznaczony na czerwono: głowny organ Partii mial być kontrolowany przez KNP.

 

 

                                                      Statut Konfederacji Nowej Polski

                                               „Wolność – Własność - Sprawiedliwość”

 

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§ 1.1. Konfederacja Nowej Polski, posługująca się skrótem KNP-JKM, jest partią polityczną, działającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, oraz poza jej granicami, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym oraz treścią niniejszego statutu.

2. Partia posiada osobowość prawną.

3. Partia opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw partia może zatrudniać pracowników.

4. Siedzibą władz krajowych partii jest miasto stołeczne Warszawa.

5. Partia może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających partie polityczne o podobnych założeniach programowych oraz współpracować z nimi.

6. Partia może ustanawiać przedstawicielstwa za granicą, z tym że:

1) regulamin przedstawicielstwa jest zatwierdzany przez Prezydium Zarządu Konfederacji Nowej Polski,

2) przynależność przedstawicielstwa Konfederacji Nowej Polski za granicą przypisuje się do Zarządu Okręgowego Konfederacji Nowej Polski właściwego dla m.st. Warszawa.

§ 2.1. Symbolem partii jest znak graficzny partii , którego wzór stanowi załącznik 1. do statutu. Partia może wykorzystywać znaki KNP oraz, wedle umowy, innych stowarzyszonych partyj i

2. Prezydium Zarządu Krajowego Konfederacji Nowej Polski w drodze uchwały określi wzór odznak partyjnych oraz zasady posługiwania się nimi.

§ 3.1. Organy kolegialne partii podejmują rozstrzygnięcia w drodze uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

2. Posiedzenia organów kolegialnych partii zwoływane są w formie pisemnej, również w postaci elektronicznej, najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem na ostatni wskazany w sposób wyraźny odpowiednim organom partii adres członka lub delegata.

3. Uchwały organów kolegialnych podpisuje osoba, która przewodniczy ich posiedzeniom oraz osoba, która posiedzenia te protokołuje, o ile przepis szczególny statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów i uchwał nie stanowi inaczej.

4. Uchwały oraz obrady organów partii mogą być podejmowane drogą elektroniczną za pomocą środków komunikowania się na odległość, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

5. Rozstrzygnięcia organów partii mogą być doręczane zainteresowanym podmiotom drogą elektroniczną za pomocą środków komunikowania się na odległość, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

6. Organy wybieralne partii wybierane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym na 3-letnią kadencję, o ile statut nie stanowi inaczej.

7. W przypadku wystąpienia wakatu na stanowisku w organie partii przed upływem kadencji, organ właściwy do wyboru na dane stanowisko w terminie do 6 miesięcy od wystąpienia wakatu w drodze wyborów uzupełniających uzupełnia wakat do końca trwania kadencji, o ile przepis statutu lub wydanych na jego podstawie regulaminów, bądź uchwał nie stanowi inaczej.

8. Organem właściwym w rozumieniu ust. 7 są:

1) członkowie Oddziały Powiatowego w przypadku wakatu przed upływem kadencji na stanowisku Przewodniczącego Oddziały Powiatowego, Zastępcy Przewodniczącego Oddziały Powiatowego, Sekretarza Oddziały Powiatowego lub Skarbnika Oddziały Powiatowego,

2) Okręgowe Zebranie Członków w przypadku wakatu przed upływem kadencji na stanowisku Prezesa Zarządu Okręgowego lub pozostałego członka Zarządu Okręgowego,

3) członkowie Zarządu Okręgowego w przypadku wakatu przed upływem kadencji na stanowisku Wiceprezesa Zarządu Okręgowego, Sekretarza Okręgowego lub Skarbnika Okręgowego,

4) Prezes Konfederacji Nowej Polski w przypadku wakatu na stanowisku Prezesa Zarządu Regionalnego,

5) Kongres Konfederacji Nowej Polski w przypadku wakatu przed upływem kadencji na stanowisku członka Prezydium Zarządu Krajowego, Przewodniczącego Rady Krajowej, wybieranego przez Kongres Konfederacji Nowej Polski członka Rady Krajowej, członka Komisji Rewizyjnej w przypadku niemożności uzupełnienia wakatu w trybie określonym § 37 ust. 4, Przewodniczącego Sądu Partyjnego i Członka Sądu Partyjnego w przypadku niemożności uzupełnienia wakatu w trybie określonym § 41 ust. 5,

6) członkowie Komisji Rewizyjnej w przypadku wakatu przed upływem kadencji na stanowisku Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub Sekretarza Komisji Rewizyjnej.

9. Prezes Konfederacji Nowej Polski niezwłocznie po wystąpieniu wakatu, o którym mowa w ust. 7, wyznacza spośród wszystkich członków Konfederacji Nowej Polski osobę tymczasowo pełniącą obowiązki na wakującym stanowisku do czasu uzupełnienia wakatu w trybie określonym w ust. 7, o ile przepis statut lub wydanych na jego podstawie regulaminów, bądź uchwał nie stanowi inaczej.

10. Jeżeli do końca kadencji organu, na stanowisku w którym wystąpił wakat, pozostało mniej niż 12 miesięcy, przepisu ust. 7 nie stosuje się, a osoba wyznaczona zgodnie z ust. 9 tymczasowo pełni obowiązki na wakującym stanowisku do końca kadencji organu, o ile przepis statutu, lub wydanych na jego podstawie regulaminów, bądź uchwał nie stanowi inaczej.

11. Prezydium Zarządu Krajowego Konfederacji Nowej Polski określi w drodze uchwały zasady i sposób prowadzenia obrad, podejmowania uchwał i doręczania rozstrzygnięć organów partii zainteresowanym podmiotom drogą elektroniczną za pomocą środków komunikowania się na odległość oraz okoliczności, w których prowadzenie obrad, podejmowanie uchwał i doręczanie rozstrzygnięć organów partii zainteresowanym podmiotom drogą elektroniczną za pomocą środków komunikowania się na odległość nie jest dopuszczalne.

§ 4.1 Przy organach władzy ustawodawczej oraz przy organach stanowiących jednostek samorządu terytorialnego członkowie partii, będący posłami, senatorami albo radnymi, tworzą kluby partii lub kluby koalicyjne za zgodą zarządu odpowiedniego szczebla.

2. Do Klubu partii może należeć także poseł, senator albo radny będący sympatykiem partii. Prezydium Zarządu Krajowego Konfederacji Nowej Polski określi w drodze uchwały zasady przyjmowania do klubu partii osób mających status sympatyka.

3. Kluby partii oraz członkowie partii w klubach koalicyjnych kierują się w swoich działaniach określonymi w statucie celami, programem oraz uchwałami partii, a także podlegają ocenie politycznej zarządu odpowiedniego szczebla.

4. Przewodniczącym Klubu partii może być wyłącznie członek partii.

5. Kluby partii działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez siebie po uprzednim uzgodnieniu ich treści z zarządami partii odpowiedniego szczebla.

§ 5.1. Członkowie partii będący parlamentarzystami Parlamentu Europejskiego tworzą Delegację Konfederacji Nowej Polski, która wybiera spośród siebie Przewodniczącego Delegacji na wniosek Prezesa Konfederacji Nowej Polski.

2. Przewodniczącym Delegacji Konfederacji Nowej Polski może być wyłącznie członek partii.

3. Delegacja Konfederacji Nowej Polski działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie po uzgodnieniu z Prezydium Zarządu Krajowego Konfederacji Nowej Polski.

 

Rozdział II – Cele

§ 6.1. Partia dąży metodami przewidzianymi w Konstytucji RP do realizacji celów zawartych w Deklaracji Programowej, a w szczególności do:

1) odbudowy podstawowych wartości naszej kultury i cywilizacji łacińskiej oraz chrześcijańskich fundamentów moralnych społeczeństwa,

2) budowy Państwa Prawa, sprawiedliwych i sprawnych rządów opartych o zasadę pomocniczości;

3) realizacji odwiecznych dążeń człowieka do Wolności,

4) poszanowania własności prywatnej obywateli i owoców ich pracy,

5) zabiegania o realizację polskiej racji stanu na arenie międzynarodowej i optymalnych warunków rozwoju Państwa Polskiego,

6) wywieranie metodami zgodnymi z prawem wpływu na działalność organów władzy publicznej w dążeniu do realizacji wyżej wymienionych celów.

§ 6.2. Nie jest dopuszczalne podejmowanie przez władze Konfederacji Nowej Polski działań oddalających od powyższych celów w nadziei, że przyniesie to korzyść w przyszłości.

§ 6.3. Głównym sposobem osiągnięcia celów Konfederacji Nowej Polski jest osiąganie wpływu na władze Państwa Polskiego – w szczególności w drodze wyborów do jego władz.


 

Rozdział III – Członkowie i sympatycy

§ 7. Członkiem partii może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące przesłanki:

1) posiada obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej,

2) ukończyła 18 lat,

3) akceptuje cele, formy działania i zasady określone w niniejszym statucie, regulaminach wewnętrznych oraz decyzjach władz Konfederacji Nowej Polski, a także spełnia inne wymogi określane okresowo przez Prezydium Zarządu Krajowego Konfederacji Nowej Polski1,

5) korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie została pozbawiona biernego prawa wyborczego prawomocnym wyrokiem sądu bądź trybunału,

5) złożyła pisemną deklarację członkowską w Okręgu partii właściwym dla swojego zamieszkania lub przesłała elektroniczną deklarację członkowską w trybie określonym przez Prezydium Zarządu Konfederacji Nowej Polski,

6) uzyskała pisemną rekomendację od co najmniej dwóch członków partii nieuznanych w ciągu 5 lat przed udzieleniem rekomendacji winnymi deliktu dyscyplinarnego ostatecznym postanowieniem Sądu Partyjnego,

7) nie należy do innej partii politycznej - z wyjątkiem Kongresu Nowej Prawicy - i nie działa na jej rzecz, chyba, że na zgodę na członkostwo i działalność w tej partii wyraziło Prezydium Zarządu Konfederacji Nowej Polski,

8) nie jest członkiem organizacji, której cele są sprzeczne z celami, zasadami ideowymi, programem lub interesem Konfederacji Nowej Polski lub czynnie wspiera taką organizację,

9) nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo hańbiące.

§ 8.1. O przyjęciu albo odmowie przyjęcia do Partii decyduje właściwe miejscowo Prezydium Zarządu Okręgowego Konfederacji Nowej Polski w drodze uchwały podjętej w ciągu 30 dni od dnia dokonania ostatniej z następujących czynności: złożenia pisemnej deklaracji, o której mowa w § 7 pkt. 5 statutu, uzyskaniu rekomendacji, o której mowa w § 7 pkt. 6 statutu i opłaceniu i składek członkowskich z okres co najmniej pół roku. Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Sekretarzowi Okręgowemu w celu jej archiwizowania.

2. Odpis uchwały, o której mowa w ust. 1 doręcza się kandydatowi na członka partii w ciągu 14 dni od jej podjęcia.

3. W przypadku podjęcia przez Prezydium Zarządu Okręgowego Konfederacji Nowej Polski uchwały odmownej, bądź niepodjęcia uchwały we wskazanym w ust. 1 terminie, kandydatowi przysługuje odwołanie do Zarządu Regionalnego w terminie 14 dni od doręczenia mu odpisu uchwały, bądź upływu terminu na podjęcie uchwały. Uchwała Zarządu Regionalnego może zostać zaskarżona do Sądu Partyjnego w terminie 14 dni od jej doręczenia.

4. Prezydium Zarządu Okręgowego Konfederacji Nowej Polski, za zgodą Prezesa Konfederacji Nowej Polski, może przekazać, w określonym zakresie i na oznaczony czas, kompetencję określoną w ust. 1 powołanemu spośród członków partii Okręgowemu Koordynatorowi do spraw przyjęć nowych członków partii. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 9.1. Członkostwo w partii ustaje na skutek:

1) wystąpienia z partii zgłoszonego pisemnie lub drogą elektroniczną właściwemu Prezesowi Zarządu Okręgowego partii,

2) skreślenia z listy członków partii,

3) śmierci członka partii.

2. Członek partii może zawiesić swoje członkostwo w partii z ważnych przyczyn poprzez pisemne zgłoszenie zawieszenia członkostwa właściwemu Prezesowi Zarządu Okręgowego partii. Zawieszenie członkostwa wiąże się z zawieszeniem praw i obowiązków członka partii poza prawem do złożenia wniosku o odwieszenie członkostwa do właściwego Prezesa Zarządu Okręgowego partii oraz wystąpienia z partii, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 statutu.

§ 10.1. Członek partii może zostać skreślony z listy członków partii w drodze ostatecznego postanowienia Sądu Partyjnego, jeżeli przestał spełniać kryteria określone w § 7 statutu.

2. Członek partii może zostać skreślony z listy członków partii, bądź zawieszony w prawach członka na okres do 2 lat, w drodze ostatecznego postanowienia Sądu Partyjnego wymierzającego za delikt dyscyplinarny jedną z tych kar dyscyplinarnych.

3. Członkostwo w partii członka partii zawieszonego w prawach członka ostatecznym postanowieniem Sądu Partyjnego może ustać na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 1 statutu.

4. Sąd Partyjny może zastosować wobec członka partii zawieszenie w prawach członka na okres do 3 miesięcy jako środek zapobiegawczy, w niebudzących wątpliwości sprawach uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez tego członka partii przestępstwa umyślnego lub oczywistego naruszenia statutu lub wydanych na jego podstawie regulaminów i uchwał. Zawieszenie w prawach członka może zostać przedłużone w uzasadnionych przypadkach, w szczególności do zakończenia postępowania karnego wszczętego przeciwko temu członkowi.

§ 11.1. Członkowie partii mają równe prawa, w szczególności:

1) prawo wpływania na kształt programu partii,

2) czynne i bierne prawo wyborcze do organów partii,

3) prawo kandydowania w wyborach do organów władzy publicznej z list zgłoszonych lub popartych przez partię, a także z list innych organizacji, za zgodą Prezydium Zarządu Krajowego Konfederacji Nowej Polski wyrażonej w drodze uchwały,

4) prawo odwoływania się od dotyczących ich rozstrzygnięć organów partii pierwszej instancji do właściwych organów partii drugiej instancji, chyba, że przepis szczególny statutu stanowi inaczej,

5) prawo zgłaszania odpowiednim organom partii inicjatyw politycznych lub organizacyjnych,

6) prawo dostępu do wszystkich uchwał i innych dokumentów partii, jeżeli nie sprzeciwiają się temu przepisy prawa powszechnie obowiązującego, przepisy statutu lub szczególny interes partii,

2. Członkowie partii mają obowiązek:

1) przestrzegania statutu i regulaminów oraz stosowania się do zgodnych z nim uchwał organów partii,

2) realizowania programu politycznego partii,

3) aktywnego uczestniczenia w pracach organów partii, do których zostali wybrani,

4) sumiennego pełnienia powierzonych funkcji i obowiązków w partii,

5) dbania o wizerunek partii, w szczególności poprzez postępowanie honorowe i zgodne z dobrymi obyczajami, zarówno w życiu publicznym jak i prywatnym,

6) terminowego płacenia składek i wywiązywania się z innych świadczeń członkowskich,

3. Członek partii, któremu zostało powierzone pełnienie funkcji w organach partii, ponosi odpowiedzialność polityczną przed partią.

§ 12.1. Sympatykami partii mogą być osoby, które ukończyły co najmniej 15 lat.

2. Sympatycy partii zgłaszają chęć popierania realizacji celów i programu partii (sympatyzowanie) Zarządowi Okręgowemu partii, który prowadzi ich rejestrację.

3. Sympatycy partii mogą, w szczególności, brać udział w procesie kształtowania programu partii oraz ubiegać się o nominację partii w wyborach powszechnych.

4. Prezydium Zarządu Krajowego Konfederacji Nowej Polski określi w drodze uchwały tryb zgłaszania chęci sympatyzowania z partią, szczegółowy zakres praw sympatyków oraz sposób rejestracji sympatyków.


 

Rozdział IV – Władze partii

Dział I – Okręgi, Oddziały i Koła

§ 13. Podstawową jednostką organizacyjną partii jest Okręg odpowiadający terytorialnie okręgowi wyborczemu w wyborach do Sejmu.

§ 14. Każdy członek partii należy do określonego Okręgu Konfederacji Nowej Polski właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania.

§ 15.1. Na terenie działania Okręgu mogą być tworzone Oddziały Konfederacji Nowej Polski, odpowiadające terytorialnie powiatom lub okręgom wyborczym do Senatu. Oddział musi liczyć co najmniej 7 członków.

2. W jednym powiecie może funkcjonować tylko jedno Oddział powiatowy. Co najmniej 7 członków partii zgłasza wniosek o utworzenie Oddziału powiatowego Prezydium Zarządu Okręgowego, które w drodze uchwały wyraża zgodę na utworzenie Oddziału powiatowego, bądź odmawia zgody na jego utworzenie w terminie 30 dni od zgłoszenia. W przypadku podjęcia przez Prezydium Zarządu Okręgowego partii uchwały odmownej, bądź niepodjęcia uchwały, we wskazanym w zdaniu drugim niniejszego ustępu, terminie, wnioskodawcom przysługuje odwołanie do Prezydium Zarządu Krajowego w terminie 14 dni od doręczenia im odpisu uchwały, bądź upływu terminu na podjęcie uchwały. Uchwała Prezydium Zarządu Krajowego jest ostateczna. Członkowie Oddziału wybierają spośród siebie Przewodniczącego Oddziału, jego Zastępcę, Sekretarza Oddziału i Skarbnika Oddziału.

3. Ewidencję Oddziałów partii prowadzi Zarząd Okręgowy.

4. Na terenie Oddziału mogą być tworzone Koła dzielnicowe i gminne na podstawie uchwały Zarządu Oddziału. Koło liczyć musi co najmniej trzech Członków.

5. Oddziały Powiatowe Konfederacji Nowej Polski, a także inne terenowe jednostki organizacyjne partii, o których mowa w ust. 4, mogą być zniesione w drodze uchwały właściwego terytorialnie Zarządu Okręgowego partii na uzasadniony wniosek Sekretarza Okręgowego, jeżeli dopuściły się rażącego naruszenia przepisów statutu, a także wydanych na jego podstawie regulaminów, bądź uchwał. Od uchwały określonej w zdaniu poprzedzającym członkom znoszonego Oddziały Powiatowego partii, bądź innej terenowej jednostki organizacyjnej partii, o której mowa w ust.4, przysługuje odwołanie do Prezydium Zarządu Krajowego w terminie 14 dni od doręczenia odpisu uchwały Przewodniczącemu Oddziały oraz jej ogłoszenia członkom Oddziały. Prezydium Zarządu Krajowego Konfederacji Nowej Polski rozpatruje odwołanie, o którym mowa w zdaniu drugim w terminie 60 dni od jego wpłynięcia. Rozstrzygnięcie Prezydium Zarządu Krajowego Konfederacji Nowej Polski jest ostateczne.

§ 16. Organami Okręgu Konfederacji Nowej Polski są:

1) Okręgowe Zebranie Członków, w skład którego wchodzą wszyscy członkowie Okręgu Konfederacji Nowej Polski.

2) Zarząd Okręgowy, w skład którego wchodzą: członkowie Prezydium Zarządu Okręgowego, prezesi Oddziałów Konfederacji Nowej Polski działających na terytorium Okręgu, starostowie, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast z obszaru Okręgu, oraz wybrani w Okręgu posłowie, senatorowie i posłowie do Parlamentu Europejskiego, a także radni sejmiku wojewódzkiego, o ile są członkami partii.

3) Prezydium Zarządu Okręgowego w skład którego wchodzą Prezes Zarządu Okręgowego, Wiceprezesi Zarządu Okręgowego, Sekretarz Okręgowy i Skarbnik Okręgowy.

4) Prezes Zarządu Okręgowego.

5) Szczegółowy tryb powoływania władz Okręgowych Konfederacji Nowej Polski określi Prezydium Zarządu Krajowego w drodze odrębnej uchwały.

§ 17.1. Okręgowe Zebranie Członków wybiera zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym, na 3-letnią kadencję spośród wszystkich członków Okręgu:

1) Prezesa Zarządu Okręgowego,

2) pozostałych 4 członków Prezydium Zarządu Okręgowego.

2. Członkowie Prezydium Zarządu Okręgowego wybierają spośród siebie dwóch Wiceprezesów Zarządu Okręgowego, Sekretarza Okręgowego i Skarbnika Okręgowego.

§ 18.1. Zarząd Okręgowy Konfederacji Nowej Polski wyznacza, w zgodzie ze statutem, uchwałami krajowych organów partii oraz programem partii, kierunki działania partii w Okręgu, w szczególności:

1) formułuje opinie dotyczące działalności politycznej i społecznej partii w Okręgu, a także, w porozumieniu z Radą Krajową, przygotowuje program polityczny partii danego Okręgu,

2) zajmuje stanowiska związane z bieżącą działalnością polityczną Okręgu Konfederacji Nowej Polski,

3) proponuje podjęcie określonych działań politycznych Okręgu Konfederacji Nowej Polski na obszarze jego działania,

2. Zarząd Okręgowy Konfederacji Nowej Polski oraz jego członkowie wykonują kompetencje określone w statucie, a także wydanych na jego podstawie regulaminach i uchwałach.

3. Posiedzenia Zarządu Okręgowego Konfederacji Nowej Polski odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

4. Szczegółowy zakres działania Zarządu Okręgowego określi Prezydium Zarządu Krajowego Konfederacji Nowej Polski w drodze uchwały podjętej na wniosek Prezesa Konfederacji Nowej Polski.

§ 19.1. Prezes Zarządu Okręgowego partii:

1) zwołuje z własnej inicjatywy, nie rzadziej niż raz na rok, lub na pisemne żądanie co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Okręgu, nie później niż po upływie 14 dni od daty złożenia takiego żądania, Okręgowe Zebranie Członków, a także proponuje porządek obrad, przewodniczy Okręgowemu Zebraniu Członków i kieruje jego pracami,

2) zwołuje co najmniej raz na dwa miesiące posiedzenia Zarządu Okręgowego, proponuje porządek obrad i kieruje jego pracami,

3) reprezentuje na zewnątrz Zarząd Okręgowy Konfederacji Nowej Polski,

4) szczegółowy zakres obowiązków Prezesa Zarządu Okręgowego określi Prezydium Zarządu Krajowego Konfederacji Nowej Polski w drodze uchwały podjętej na wniosek Prezesa Konfederacji Nowej Polski.

2. W przypadku niezwołania przez Prezesa Zarządu Okręgowego posiedzenia Zarządu Okręgowego lub posiedzenia Okręgowego Zebrania Członków w terminach, o których mowa w ust. 1, posiedzenie ma prawo zwołać Wiceprezes Zarządu Okręgowego, w terminie 14 dni od dnia, w którym dane posiedzenie miało być zwołane. Jeżeli na tak zwołanym posiedzeniu prezes Zarządu Okręgowego nie jest obecny, obradom przewodniczy Wiceprezes który je zwołał.

3. Prezydium Zarządu Okręgowego wykonuje kompetencje określone statutem, a także wydanymi na jego podstawie regulaminami i uchwałami.

4. Wiceprezesi Zarządu Okręgowego partii wspierają Prezesa Zarządu Okręgowego partii w wykonywaniu jego obowiązków wynikających ze statutu i uchwał podjętych przez organy, a także na wniosek Prezesa Konfederacji Nowej Polski zastępują Prezesa Zarządu Okręgowego w przypadku ustania jego członkostwa w partii do czasu powołania nowego Prezesa Zarządu Okręgowego.

5. Sekretarz Okręgowy Konfederacji Nowej Polski wykonuje kompetencje określone statutem, a także wydanymi na jego podstawie regulaminami i uchwałami, w szczególności:

1) protokołuje posiedzenia organów Okręgu,

2) archiwizuje dokumenty Okręgu oraz kopie deklaracji członkowskich,

3) przygotowuje projekty uchwał organów Okręgu Konfederacji Nowej Polski,

4) przekazuje odpisy podjętych uchwał organów Okręgu Konfederacji Nowej Polski Sekretarzowi Krajowemu Konfederacji Nowej Polski i współpracuje z nim.

6. Skarbnik Okręgowy Konfederacji Nowej Polski wykonuje kompetencje określone statutem, a także wydanymi na jego podstawie regulaminami i uchwałami, w szczególności:

1) zapewnia zbieranie składek członkowskich od członków Okręgu Konfederacji Nowej Polski,

2) prowadzi dokładną ewidencję wpływów i wydatków Okręgu Konfederacji Nowej Polski,

3) przedkłada Zarządowi Okręgowemu partii, co najmniej dwa razy w roku, sprawozdania z działalności finansowej Okręgu Konfederacji Nowej Polski,

4) składa Skarbnikowi Krajowemu Konfederacji Nowej Polski, w terminie do 30 stycznia każdego roku, sprawozdanie z działalności finansowej Okręgu Konfederacji Nowej Polski za ubiegły rok.


 

Dział II – Regiony

§ 20. Władzami regionalnymi są:

1) Zarząd Regionalny

2) Prezes Zarządu Regionalnego

§ 21. Zarządy Regionalne są jednostkami organizacyjnymi partii, których teren działania obejmuje województwo.

§ 22. Jeżeli obszar województwa pokrywa się z obszarem organizacji okręgowej, funkcję Zarządu Regionalnego pełni Zarząd Okręgowy, a funkcję Prezesa Zarządu Regionalnego pełni Prezes Zarządu Okręgowego.

§ 23. W skład Zarządu Regionalnego wchodzą członkowie Prezydiów Zarządów Okręgowych z obszaru działania województwa, którzy wybierają spośród siebie, Sekretarza Regionalnego, Skarbnika Regionalnego, a także wybrani w okręgach wyborczych danego Regionu posłowie, senatorowie i posłowie do Parlamentu Europejskiego i radni sejmiku wojewódzkiego, o ile są członkami partii.

§ 24. Prezesa Zarządu Regionalnego powołuje Prezes Konfederacji Nowej Polski.

§ 25. Zarząd Regionalny wykonuje kompetencje określone statutem, a także wydanymi na jego podstawie regulaminami i uchwałami, w szczególności:

1) wypracowuje stanowisko partii w sprawach wojewódzkich,

2) koordynuje działania na szczeblu wojewódzkim, szczególnie kampanie wyborcze i akcje społeczno-polityczne,

3) zatwierdza na wniosek Prezesa Zarządu Regionalnego porozumienia wojewódzkie,

4) zgodnie z decyzjami władz krajowych udziela na wniosek Prezesa Zarządu Regionalnego rekomendacji do reprezentowania partii w strukturach powstałych w wyniku zatwierdzonych przez partię porozumień wojewódzkich lub pełnienia funkcji publicznych o zasięgu wojewódzkim, w tym o charakterze wyborczym,

5) określa kierunki działań Klubu Radnych partii w sejmiku województwa oraz rozpatruje sprawozdanie z ich działalności,

6) zajmuje stanowisko w sprawach zgłaszanych przez władze partii niższego szczebla.

§ 26.1. Prezes Zarządu Regionalnego reprezentuje Zarząd Regionalny wobec władz partii, przynajmniej raz na kwartał zwołuje posiedzenia Zarządu Regionalnego oraz przewodniczy jego obradom.

2. Szczegółowy zakres działania Prezesów Zarządów Regionalnych określi Prezydium Zarządu Krajowego Konfederacji Nowej Polski w drodze uchwały podjętej na wniosek Prezesa Konfederacji Nowej Polski.


 

Dział III – Władze krajowe

§ 27. Władze krajowe partii są władzami wyższego szczebla nad władzami okręgów i regionów Konfederacji Nowej Polski.

§ 28. Władzami krajowymi partii są:

1) Kongres Konfederacji Nowej Polski (dalej: Kongres) – będący najwyższą władzą partii,

2) Rada Krajowa Konfederacji Nowej Polski (dalej: Rada),

3) Zarząd Krajowy Konfederacji Nowej Polski (dalej Zarząd Krajowy),

4) Prezydium Zarządu Krajowego Konfederacji Nowej Polski (dalej: Prezydium Zarządu),

5) Prezes Konfederacji Nowej Polski (dalej: Prezes).


 

Kongres Konfederacji Nowej Polski

§ 29.1. Kongres Konfederacji Nowej Polski jest najwyższą władzą partii.

2. W Kongresie biorą udział wszyscy członkowie Zarządu Krajowego i Zarządów Okręgów.

3. Kongres wyznacza główne kierunki działania i zatwierdza program polityczny partii.

4. Kongres wybiera spośród wszystkich członków partii zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym, na 3-letnią kadencję Przewodniczącego Rady Krajowej, , 3-5 Wiceprezesów Konfederacji Nowej Polski, od 4 do 6 członków Prezydium Zarządu Krajowego, Przewodniczącego i członków Sądu Partyjnego oraz członków Komisji Rewizyjnej.

5. Prezydium Zarządu Krajowego na wniosek Prezesa określi w drodze uchwały tryb i zasady zwoływania Kongresu, w szczególności termin zwołania, sposób powiadomienia osób uprawnionych do uczestnictwa w Kongresie oraz tryb określenia porządku obrad.

6. Kongres jest przez Prezesa zwoływany co najmniej raz na trzy lata. Kongres jest zwoływany również przez Przewodniczącego Rady na wniosek bezwzględnej większości jej członków.


 

Rada Krajowa Konfederacji Nowej Polski

§ 30.1. Rada Krajowa się z Prezesów Zarządów Regionalnych, z przedstawicieli partii i stowarzyszeń z którymi Prezydium Zarządu Krajowego zawarło porozumienia o współpracy politycznej, przedstawicieli Kongresu Nowej Prawicy w liczbie równej sumie wszystkich poprzednich – oraz Przewodniczącego Rady

Rada:

1) Zmienia – w głosowaniu konstruktywnym - Prezesa większością 4/5 głosów; może też postawić większością głosów wniosek o zmianę Prezesa, której może konstruktywnie dokonać Konwent większością 2/3 głosów.

2) obraduje podczas posiedzeń zwoływanych przez Przewodniczącego Rady nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy,

3) zatwierdza program polityczny partii na najbliższe wybory,

4) wyznacza kierunki działania partii pomiędzy Kongresami partii,

5) jest forum współpracy Konfederacji Nowej Polski z przedstawicielami partii i stowarzyszeń z którymi Prezydium Zarządu Krajowego zawarło porozumienia o współpracy politycznej.

5) konsultuje z Prezydium Zarządu Krajowego projekty list wyborczych przedstawione przez Zarządy Okręgowe,

6) zatwierdza kandydata Konfederacji Nowej Polski na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej,

2. Przewodniczący Rady przewodniczy posiedzeniom Rady oraz posiedzeniom Kongresu. Prezes na każdym posiedzeniu składa Radzie sprawozdanie.

3. W przypadku niezwołania przez Przewodniczącego Rady posiedzenia Rady w określonym w ust. 1 pkt. 2 terminie posiedzenie takie zwołać może 1/3 członków Rady lub Prezes Konfederacji Nowej Polski. Jeżeli na tak zwołanym posiedzeniu Przewodniczący Rady jest nieobecny, to posiedzeniu przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady.

4. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Prezesa lub Przewodniczącego Rady .


 

Zarząd Krajowy Konfederacji Nowej Polski

§ 31.1. W skład Zarządu Krajowego wchodzą członkowie Prezydium Zarządu Krajowego oraz Prezesi Zarządów Okręgowych.

2. Zarząd Krajowy wykonuje uchwały Kongresu, Rady, Prezydium Zarządu Krajowego, Prezesa oraz wykonuje inne kompetencje określone w statucie, a także wydanych na jego podstawie regulaminach i uchwałach.

3. W posiedzeniach Zarządu Krajowego z głosem doradczym mogą uczestniczyć Przewodniczący Sądu Partyjnego oraz Rzecznik Prasowy partii, a także zaproszeni przez Prezesa goście.


 

Prezydium Zarządu Krajowego Konfederacji Nowej Polski

§ 32.1. W skład Prezydium Zarządu Krajowego wchodzą: Prezes, Przewodniczący Rady, od 3 do 5 Wiceprezesów Konfederacji Nowej Polski, Skarbnik Krajowy Konfederacji Nowej Polski, Sekretarz Krajowy Konfederacji Nowej Polski oraz od 2 do 4 członków Prezydium Zarządu Krajowego wybieranych przez Kongres.

2. Prezes zwołuje posiedzenia Prezydium Zarządu Krajowego co najmniej raz w miesiącu.

3. W posiedzeniach Prezydium Zarządu Krajowego mogą uczestniczyć z głosem doradczym Przewodniczący Sądu Partyjnego, Rzecznik Prasowy partii oraz zaproszeni przez Prezesa goście.

4. Każdy członek Prezydium Zarządu Krajowego może być odwołany ze stanowiska przed upływem kadencji w drodze uchwały Kongresu podjętej większością 3/5 uprawnionych do udziału w Kongresie, w głosowaniu tajnym, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub grupy 1000 członków partii złożony do Sądu Partyjnego. Kongres Konfederacji Nowej Polski podejmuje uchwałę określoną w zdaniu pierwszym podczas nadzwyczajnego posiedzenia zwoływanego przez Przewodniczącego Sądu Partyjnego w terminie 2 miesięcy od wpłynięcia wniosku. Posiedzeniu tak zwołanego Kongresu przewodniczy Przewodniczący Sądu Partyjnego.

5. W przypadku powstania wakatu na stanowisku członka Prezydium Zarządu Krajowego w wyniku procedury, o której mowa w § 32 ust. 4, odwołany członek Prezydium Zarządu Krajowego nie może zostać dokooptowany do składu Prezydium Zarządu Krajowego.

§ 33. Prezydium Zarządu Krajowego wykonuje kompetencje określone statutem, a także wydanymi na jego podstawie regulaminami i uchwałami, w szczególności:

1) po konsultacji z Radą zatwierdza ostateczny kształt list wyborczych Konfederacji Nowej Polski do organów władzy publicznej, z uwzględnieniem § 31 ust. 1 pkt 6,

Aby dodać komentarz musisz się zalogować

Komentarze

 • 16-01-2015 01:42:58 | odpowiedz
  Wielka szkoda, że nazwa nowej partii to nie "Kongres Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikke".
 • 16-01-2015 07:01:36 | odpowiedz
  Dobrze, że to się tak szybko rozstrzygnęło, bo tak to konflikty, by się ciągle tliły. Nieważna nazwa partii, ważne, żeby iść do przodu i by tylko jedna osoba trzymała kierownicę. Krulu prowadź.
 • 16-01-2015 07:39:18 | odpowiedz
  Bez względu na wszystko mój głos i tak pójdzie na nową partię JKM w najbliższych i każdych kolejnych wyborach.
 • 16-01-2015 08:51:08 | odpowiedz
  O wszystkim decydują kadry. Program może być interesujący, ale jeśli za "Krulem" będą stali karierowicze i aferzyści, to za wiele nie osiągniemy. Stara gwardia wzbudzała zaufanie ideowością, ostatecznie, działali nawet wtedy, kiedy nikt nie spodziewał się, że moga być jakiekolwiek szanse na cokolwiek. Obawiam się, że tym ruchem JKM stawia na ludzi, których główną ideą jest posadzenie tyłka na stołku.
  • 16-01-2015 10:49:53 | odpowiedz
   "działali nawet wtedy, kiedy nikt nie spodziewał się, że moga być jakiekolwiek szanse na cokolwiek". A ostatnio nas próbowali cofnąć do tych czasów.
 • 16-01-2015 09:05:37 | odpowiedz
  Nazwa nijaka. Skrot ktory spowoduje zamieszanie podczas wyborow. Powod rozlamu mnie nie przekonuje. Jedyna zaleta jaka widze jest wiekszy wybor, miedzy UPR, KNP i KNP ;)
  • 17-01-2015 14:10:43 | odpowiedz
   Moze taka:

   - Konfederacja Polski Niepodleglej

   - Wielka Rada Rzeczypospolitej (brzmi super...)

   - Konfederacja Krolestwa Polskiego (jeszcze lepsze!)

   - Konfederacja Polska (proste i pokorne...)

 • 16-01-2015 09:43:30 | odpowiedz
  Fakt. Nazwa nijaka a pamiętajcie, że NAZWA JEST ZNACZNIE WAŻNIEJSZA od jakiegoś statutu. Moja propozycja jest taka. Teraz rozumiem i tak będą powstawać Komitety Wyborcze JKM. To po wyborach prezydenckich przekształcić je w partię polityczną o nazwie Komitet Wyborczy Janusza Korwina Mikke. Wiem, zaraz powiecie, że Korwin (oby żył wiecznie!) jednak kiedyś umrze. Dobrze, to wtedy zmieniamy na Komitet Wyborczy imienia JKM.
  • 16-01-2015 09:46:30 | odpowiedz
   A statusu nie czytałem, bo za długi, ale sprawdziłem komputerowo, czy nie zawiera ciągu znaków "Konwektyl". Nie zawiera. (Nawiasem mówiąc spellchecker to mi to zawsze każe zmieniać na "Konwektor" :) )
   • 16-01-2015 10:08:50 | odpowiedz
    A jak sądzisz, przyjacielu, kto wpisał to brzydkie słowo do statutu KNP? Święty Mikołaj? Krasnoludki?
    • 16-01-2015 10:45:28 | odpowiedz
     Wpisał JKM. To był błąd. Zrozumiał ten błąd i teraz już nie wpisał. Dobrze, że są ludzie, którzy się uczą na błędach.
     • 16-01-2015 11:50:08 | odpowiedz
      Właśnie nie bardzo się uczy. Cały czas wierzy, zakładając już trzecią organizację polityczną (pośrednich bytów nie licząc), że kwestia w napisaniu odpowiedniego statutu. Fakt, to też ważne, ale nie dostrzega, że sam, osobiście, swoim autorytetem nie jest w stanie opanować chaosu ludzkiej organizacji, że będzie się musiał zdać na współpracowników, a potem z ich zdaniem liczyć. Historia się powtórzy - obawiam się, że w niedługim czasie dojdzie do kolejnego rozłamu w kolejnej partii JKM, który założy kolejny byt...
      • 16-01-2015 12:15:41 | odpowiedz
       Zgadzam się, że nie problem w statucie. Proponowałem, żeby wziąć po prostu standardowy wzór z internetu i już. Współpracowników też słabo dotychczas dobierał. Ale jest dobry w relacjach zewnętrznych i to dla nas wszystkich powinien być atut, o który trzeba dbać. Może wreszcie znajdzie się ktoś, kto odciąży go od spraw wewnętrznych.
       • 16-01-2015 12:25:29 | odpowiedz
        Ma się rozumieć, to powinien być atut. Co do odciążenia w sprawach wewnętrznych i odpowiednich współpracowników: zastanawiam się, czy przy okazji tego rozłamu nie dokonano "wrogiego przejęcia" JKM ;-) Może jestem nazbyt podejrzliwy, ale obawiam się trochę, że autorytet JKM może zostac wykorzystany przez ludzi,którzy wykorzystają go do wejścia do sejmu, a przy okazji całą idee skompromitują.
        • 16-01-2015 12:35:34 | odpowiedz
         Wiem. Wipler. Mnie też się wydawał podejrzany, ale jak JKM chce z nim współpracować, to co zrobić. Ja to rozumiem. Zna mechanizmy, media, ma czas i pieniądze, bo ma pensje poselską. Na razie jeszcze nie zrobił nic złego.
      • 1- Był już OKP, potem PC, ROAD, KLD, UW, PO na końcu,
       2- Było PC, ROP, Ruch stu, Konwent, ZCHN, AWS, PIS na końcu
       3- SLD i ZSL jakoś trzymają się, ale są silne frakcje z wieloma liderami - Miller , śp. Szmajdziński, śp. Oleksy, Kwaśniewski, Olejniczak, Napieralski..
       Pawlak, Kalinowski, Piechociński, Zych...
       4- Jak widać w skutecznych (wygrywających wybory ) organizacjach istnieje albo wielość organizacyj, albo wielość liderów, albo jedno i drugie.
       5- Nie ma nic niewłaściwego organizacyjnie i marketingowo w tym, że kandydat na Prezydenta RP wystawiany i popierany jest przez kilka organizacji, a nie tylko jedną partię.
       6- Słuszną natomiast wydaje się teza, że powinno (w którejś z organizacji) istnieć jądro ideowe, prezentujące czysty program, uwagi do Programu, listę lektur obowiązkowych dla członków kwalifikowanych
       7- Inna część organizacyjna winna skupić się na promowaniu liderów, ich okresowe kształcenia, seminaria, testy porównanwcze, szkolenia z organizacji lokalnych spotkań, Open Weekend, Recruitment Points,
       8- Organizm, struktura z pkt7, winna w ciągu 3 lat (przy wielkości Polski) mieć liderów okręgowych i lokalnych, tak by w każdym tygodniu, w każdym mieście, idąc do sklepu, pracy każdy mógł natknąć się na informację o spotkaniu z liderem, spotkaniu tematycznym, spotkaniu rekrutacyjno-informacyjnym itd.
       To nie mogą być tylko koła naukowe przy uniwerkach z kucami.
       • 16-01-2015 14:04:01 | odpowiedz
        Zgadzam się z tym wszystkim oczywiście. Tylko na to wszystko trzeba czasu i pieniędzy. A tu zanim partia została na dobre zorganizowana, powstaje nowa. Wydaje mi się na dodatek, że partia ta będzie pod przemożny wpływem posła Wiplera, który otrawtym tekstem mówi, że obecnie partie są wodzowskie i trzeba się z tym pogodzić. To po jasną cholerę wodzowi (i temu, kto chce wskoczyć na jego stołe) jakieś kształcenie liderów, jakieś punkty rekrutacyjne... Ma być wódz i posłuszna kadrowa organizacja oraz masy elektoratu, posłusznie idące za wodzem (wodzami). Tak wię dzieje w partiach wodzowskich (czyli wszystkich liczących się w Polsce). Miałem nadzieję, że KNP stworzy pod tym względem nową jakość.

        Apropos pieniędzy - co się właściwie dzieje z tymi wszystkimi mitycznymi pieniędzmi, które miały wpłynąć do organizacji po wygranych eurowyborach?
   • "konwektykl" to skomplikowane słowo nawet dla siedzących w temacie.
    A sprawdzałeś słowo "konwentykl" :)))
    • 16-01-2015 13:44:30 | odpowiedz
     konwentykl. Właśnie sprawdziłem. Nie ma. A spellchecker proponuje do wyboru: "konwentykli" "konwentykle" "konwentyklu" "konwenty kl" "konwenty-kl"
 • 16-01-2015 12:35:29 | odpowiedz
  Witam Panie Januszu. Razi mnie w tytule "Kol.Michał Marusik". Prawicowiec - w moim rozumieniu - winien przestrzegać obowiązującego prawa, co nie neguje, że metodami w prawie dozwolonymi winien móc wpływać na jego zmianę. Pan Marusik jest obecnie w świetle prawa pańskiej partii PREZESEM i nie powinien Pan tego werbalnie deprecjonować.
  Tworzyłem w życiu kilka statutów organizacji społecznych, skutecznie lobowałem w Sejmie odnośnie tekstu ustawy o spółdzielczości. Uważam, że mam stosowne doświadczenie odnośnie statutów. Zaproponowany przez Pana statut ma treść bardzo chaotyczną. Wydaje mi się, że dłuższą od tekstu Konstytucji Stanów Zjednoczonych.
  Ma też wady merytoryczne. Błąd prosty: co nastąpi przy dokładnej równowadze głosów? Błąd zasadniczy: statut nie mówi kiedy uchwała wchodzi w życie (termin 7 lat uważam za przesadę ale minimum jest to tydzień po OPUBLIKOWANIU jej treści i reguł dla zgłaszania zastrzeżeń)

  Zadania poszczególnych osób funkcyjnych i oddziałów terenowych nie powinny być zapisane w statucie ale w łatwiejszych do korygowania regulaminach. Natomiast regulaminy te powinny być uchwalane przez Walny Zjazd (Kongres) Partii.
  Uważam że żaden sąd nie zaakceptuje nazwy partii (i skrótu) bardzo podobnych do nazwy partii już istniejącej.
  Generalnie uważam że statut nie powinien być przygotowany na łapu-capu przez osobę osobiście zainteresowaną. Namawiam do poproszenia, na przykład od partii herbacianej z Ameryki, o ich konstytucję i po prostu zrobienie niewielkiego adoptowanie jej treści do polskich warunków - co ja kiedyś zrobiłem pisząc statut klubu sportowego i lobując w 2007 roku nasz sejm odnośnie ustawy o spółdzielniach.
  Pozdrawiam i życzę Panu i Prezesowi Marusikowi sukcesów i dobrej współpracy w przyszłości.
 • 16-01-2015 18:39:08 | odpowiedz
  A to nie jest tak, że KNP + KNP to już koalicja i musiałaby mieć 8% ?
  • 16-01-2015 20:47:52 | odpowiedz
   Tak przynajmniej kiedyś było. Pamiętam, że SLD, to kiedyś była koalicja i musiała mieć 8%. Teraz zmienili na partię i wystarcza 5%.
 • 16-01-2015 21:22:24 | odpowiedz
  Oj chlopaki ale sie Januszowi dajemy robic w balona przeciez przez te Dominike S nie ma co marzyc nawet o 3% ja wkazdym badz razie serdecznie Januszkowi dziekuje zegnam
 • 16-01-2015 23:33:18 | odpowiedz
  8. Organem właściwym w rozumieniu ust. 7 są:
  Paragraf 3.8
  1) członkowie Oddziały Powiatowego w przypadku wakatu przed upływem kadencji na stanowisku Przewodniczącego Oddziały Powiatowego, Zastępcy Przewodniczącego Oddziały Powiatowego, Sekretarza Oddziały Powiatowego lub Skarbnika Oddziały Powiatowego,

  Proponuję zmienić na paragraf 3.8 pkt 1:
  członkowie Oddziału Powiatowego w przypadku wakatu przed upływem kadencji na stanowisku Przewodniczącego Oddziału Powiatowego, Zastępcy Przewodniczącego Oddziału Powiatowego, Sekretarza Oddziału Powiatowego lub Skarbnika Oddziału Powiatowego,

  To didaskalia, ale znaczące.

  Pozdrawiam,
  Wojciech Lewdorowicz

  P.S. Przy okazji: Jak i gdzie mogę zgłosić swój akces do nowej partii?
 • 16-01-2015 23:47:50 | odpowiedz
  Odnosnie komentarzy: czy mozna... zrobic kody prostsze? Nie nosze okularow. studiowalem matematyke i niestety z wstydem sie przyznam ze trzeba byc egipcjaninem zeby niektore przeczytac.
 • 17-01-2015 09:22:29 | odpowiedz
  Trudno mi zrozumieć postępowanie JKM. Najpierw powołuje ciało "konwentykl", który może zmienić prezesa a później gdy to ciało korzysta z takiej możliwości to odchodzi i zakłada nową partię. Co się teraz stanie? Obawiam się, że elektorat zostanie rozbity na 2 partie, część wyborców zagłosuje na KNP a część na nową partię JKM. Efektem tego wszystkiego będzie to, że żadna partia nie przekroczy progu i zadziała przysłowie, gdzie 2 się bije tam 3-ci korzysta... a w zasadzie banda 4-ga korzysta.
  Moim zdaniem gdyby Pan Janusz dalej został członkiem partii KNP a prezesem byłby ktoś inny to na pewno poparcie by wzrosło. Bo osoby, które głosują na KNP dla JKM dalej by tak głosowali. Natomiast pojawiliby się inne osoby, rozpoznawalne medialnie, które zachęciłyby wyborców, którzy o JKM nie chcą słyszeć.
  Oczywiście gdyby ta koncepcja się nie sprawdziła to wówczas możnaby utworzyć nową partię... ale nie przed samymi wyborami - to strzał w kolano.
  • 17-01-2015 10:07:29 | odpowiedz
   Podobnie uważam. JKM prezesując partii KNP zrobił błąd podobny do błędu jaki zrobił prezydent Poroszenko. Nie próbował uzyskiwać poparcia dla swoich ruchów politycznych przez gremium kierownicze swojej partii.

   Wiktor Poroszenko, mając początkowo totalne poparcie Partii Regionów, zrobił na początku urzędowania wiele słusznych ruchów. Znacząco zmniejszył podatki i uwolnił gospodarkę - czym naraził się dojącym Ukraińców oligarchom.

   Poroszenko wdał się w dywagacje z unijnymi wysłannikami nakazującymi mu uwolnienie Julii Tymoszenko (wbrew obowiązującemu na Ukrainie prawu). Wbrew stanowisku Partii Regionów dawał sugestie, że chce z UE negocjować przyłączenie do niej Ukrainy. Wycięło mu to poparcie Partii Regionów i sam, nie mając poparcia ani w mocnej wówczas Partii Regionów ani w nieopłacanej armii, nie dał rady oligarchom wspieranym przez zachodnie banki łase na wtedy istniejące jeszcze spore ukraińskie rezerwy złota.

   Rozpad KNP ucieszy wielu w Polsce i poza Polską :(
   • 17-01-2015 14:23:14 | odpowiedz
    Najgorsze jest to, że Pan JKM zakładając nową partię rozbija i tak mały elektorat na 2 części. Prawda jest taka, że zwykły wyborca zagłosuje na partię, która będzie pierwsza w kolejce na liście sygnowana nazwiskiem JKM.
    Zobaczycie, że jeśli sprawdzi się ten czarny scenariusz to żadna z partii nie przekroczy progu, ale suma tych głosów spokojnie by wystarczyła.
    Co gorsze popularność w internecie nie jest wieczna. Jeśli internauci będą zawiedzeni wynikiem to sympatia może zostać zastąpiona nienawiścią.
    Szkoda, że partie KNP tworzą niby ludzie ideowi a nie są w stanie dumę schować do kieszeni, spotkać się i wypracować wspólny kompromis.
    • 17-01-2015 20:00:57 | odpowiedz
     Obawiam się, że w sumie te dwie partie też stracą. Ja przed wyborami do PUE miałem kolejność priorytetów:
     1) KNP
     2) PR
     3) PiS.

     Do PR zniechęcił mnie przed wyborami ówczesny poseł Kowal. Zaszedłem na jedną z prezentacji KNP. Tam uszeregowałem sobie priorytety w KNP: 1)JKM, 2)Wilk 3)Marusik. Głosowałem na p. Wilka.
     Teraz mam chęć zostać w domu.
     Pozdrawiam

   • 19-01-2015 12:01:23 | odpowiedz
    KOREKTA
    Podobnie uważam. JKM prezesując partii KNP zrobił błąd podobny do błędu jaki zrobił prezydent JANUKOWYCZ. Nie próbował uzyskiwać poparcia dla swoich ruchów politycznych przez gremium kierownicze swojej partii.

    Wiktor JANUKOWYCZ, mając początkowo totalne poparcie Partii Regionów, zrobił na początku urzędowania wiele słusznych ruchów. Znacząco zmniejszył podatki i uwolnił gospodarkę - czym naraził się dojącym Ukraińców oligarchom.

    JANUKOWYCZ wdał się w dywagacje z unijnymi wysłannikami nakazującymi mu uwolnienie Julii Tymoszenko (wbrew obowiązującemu na Ukrainie prawu). Wbrew stanowisku Partii Regionów dawał sugestie, że chce z UE negocjować przyłączenie do niej Ukrainy. Wycięło mu to poparcie Partii Regionów i sam, nie mając poparcia ani w mocnej wówczas Partii Regionów ani w nieopłacanej armii, nie dał rady oligarchom wspieranym przez zachodnie banki łase na wtedy istniejące jeszcze spore ukraińskie rezerwy złota.

    <b>Rozpad KNP ucieszy wielu w Polsce i poza Polską :(</b>
 • 17-01-2015 10:52:01 | odpowiedz
  Osobiście przychylam się do argumentów Pana Prezesa Marusika, czyli do utrzymania czystości idei i nie rozcieńczania jej jakimiś pokrewnymi. Ale jak przyjdzie do głosowania, to zrobię zapewne to, co większość Pańskich wyborców - oddam głos na tę partię z duetu KNP/KNP, która będzie miała większe szanse w sondażach. No chyba, że, i tego Wam życzę, że sondaże będą pokazywać po 10% dla obu partii. Mam nadzieję, że zbieranie podpisów potrzebnych do rejestracji komitetów będzie wspólne?
 • 17-01-2015 14:06:07 | odpowiedz
  Szanowny Panie Korwinie, rozumiem ze nowa partia ma te same poglądy i ludzi (tych wiernych), wiec nie ma znaczenia zbytnio zmiana nazwy.

  Troche irytujace jest ze znalazla sie pazerna grupka rzadna wladzy (pewnie jakies mlode niedoswiadczone ziele), spotka ich los poprzednikow.

  Mysle ze internetowa, jak nie w TV, konferencja powinna rozwiac obawy...


 • 17-01-2015 14:48:34 | odpowiedz
  Odsuwanie JKM z prezesury, to była głupota, którą wydawałoby się trudno przebić. Ale proszę, dla chcącego nie ma nic trudnego - pomysł, by w wyborach parlamentarnych startowały dwie partie wolnościowe i to o takiej samej nazwie (a przynajmniej skrócie) - jeszcze tą głupotę przebija. Miejmy tylko nadzieję, że to jest już takie głupie, że aż niemożliwe.
  Poprzyjmy na razie Korwina w wyborach prezydenckich a potem się zabaczy. Może przyjdzie opamiętanie.
  • 17-01-2015 17:40:10 | odpowiedz
   Problemem jest stracone zaufanie.

   Nie ma co kombinowac, NP juz nie istnieje.

   Trzeba lepiej dobierac ludzi.
   • 17-01-2015 20:23:49 | odpowiedz
    // Trzeba lepiej dobierac ludzi. //

    L u d z i e winni są czy SYSTEM ?
    Nie należało tworzyć partii na takich utopijnych zasadach.

    Jednak skoro się partię stworzyło i w statucie tej partii przypisało się uprawnienie konwektylowi i on to uprawnienie zgodnie ze statutem wykorzystał, to NALEŻAŁO TO USZANOWAĆ.

    Uważam że prawicowiec winien szanować prawo! Nawet prawo stworzone przez siebie. Inaczej nie jest się prawicą ale bolszewikiem.

    Niestety JKM rozbija teraz swoim działaniem swoją partię.
    Nie próbowałem wstąpić do KNP i jej statutu nie czytałam, ale pozwalam sobie zauważyć, że zaproponowana wyżej treść statutu "nowej" partii zamiast jasno sformułować jej CEL, jej WIZJĘ, jej SPOSÓB DZIAŁANIA KAŻDEGO DLA JEJ ZASAD WIERNEGO CZŁONKA, jest takim zlepkiem bałaganu, że partii tej nikt zgodnie z jej prawem pokierować nie będzie w stanie. Nawet Korwin, któremu - nota bene - dobrze życzę.
    • 17-01-2015 21:25:31 | odpowiedz
     A ja uważam, że żaden system, czy statut nie pomoże, gdy zabraknie zdrowego rozsądku. Tego statutu powyżej nawet nie próbowałem czytać, bo mam zasadę, że nie ufam żadnym dokumentom czy umowom dłuższym niż jedna strona A4. A mówimy o statusie organizacji o budżecie, z tego co mówiono, 100 tys. zł. Mały stragan na bazarze ma większe obroty a nie słyszałem, żeby jakiś stragan miał statut na 20 stron.
 • 17-01-2015 15:02:07 | odpowiedz
  Po za tym w mojej ocenie za chwilę może nie być problemu "jak podzieli" się 8% na dwie partie, bo tych procentów będzie znacznie mniej. W niezrozumiały dla mnie sposób nasze środowisko odchodzi od postulatów wolnorynkowych. W "sprawie górników" nikt (prócz mnie w tych dyskusjach) nie przeciwstawia się rabunkowi polskiego podatnika przez związkowych terrorystów i współdziałający z nimi rząd Kopacz. Pochylamy się natomiast nad dolą "ciężko pracujących górników". Jaki będzie skutek? Górnicy i tak na nas nie zagłosują a elektorat wolnorynkowy dalej będzie się dawał nabierać, że to PO jest wolnorynkowa. Więcej na ten temat piszę w innym miejscu http://korwin-mikke.pl/wazne/zobacz/wipler_po_odpowiedzialna_za_ruine_w_gornictwie/106162